مرکز جراحی محدود روزبه

دکترمحمدعلی حقوقی

دکترمحمدعلی حقوقی

تخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی